english

Jak probíhá setkání

Formát mítinku skupiny SASA

Vítám Vás na mítinku anonymních, kteří přežili sexuální útok, a doufám, že zde najdete naději, přátelství a uzdravení, které se nám dostalo zažít. Jsem __________, a dnes budu vést tento mítink.

Mítink zahájíme chvílí ticha za všechny, kteří přežili sexuální útok, přítomné zde i mimo tuto místnost.

Preambule:

Jsme duchovní svépomocnou skupinou žen a mužů, která se řídí souborem doporučených 12 kroků a 12 tradic, převzatých z AA (Anonymní alkoholici) spolu se Slogany a Modlitbou o poklid. Nemáme žádné poplatky. Vše, co se během setkání a mezi členy navzájem sdělí, se musí udržet v přísné tajnosti. Naše skupina není řízena experty (není v ní žádný terapeut). SASA není náhražkou terapie ani jiných forem profesionální pomoci, pokud tato je potřebná. Nezáleží na tom, kdo inicioval násilí, tedy na pachateli, zda je to člen rodiny, příbuzný, nevlastní rodič, rodinný přítel, učitel, trenér, duchovní, partner, manžel, nebo někdo cizí. Věříme, že nás násilí ovlivnilo, ať už k němu došlo jednou, nebo vícekrát, i když se vzniklé následky nemusely projevit okamžitě. V SASA se učíme nepopírat věci, které se nám staly, a uvědomovat si, že napadení nebyla naše vina. Nikdo si nezaslouží být znásilněn nebo zneužit. V SASA sdílíme mezi sebou své pocity, zkušenosti, sílu a naději. Při sdílení můžeme mít pocit, jako bychom strhávali obvazy z ran, které nikdy nebyly dostatečně zhojeny. A TO BOLÍ. Nicméně je jednodušší plakat, když máme kolem sebe přátele, kteří se nebojí našich slz. Můžeme se navzájem utěšovat – to je důvod, proč tady jsme. Nikdy nezapomínejme, že časem můžeme být uzdraveni z hanby, ze žalu a sebedestruktivního chování, které mnohdy sužuje nás, tiché bojovníky, kteří přežili. Pokud budeme pracovat na programu, budeme se dříve či později radovat z naplňování příslibů.

Přečteme 12 kroků.

Přečteme 12 tradic.

Pravidla komunikace:

• Prosím, nereagujme na sdílení druhých lidí. Pokud si chceme s někým povídat, můžeme tak učinit po mítinku.

• Prosím, nikoho, kdo právě mluví, nepřerušujme, nesuďme a nedávejme žádné rady. Pokud se tak stane, může být napomenut sekretářem mítinku nebo osobou, na kterou se reaguje.

• Doporučuji členům odejít z místnosti, kdykoli to potřebují a na tak dlouho, jak je to nutné (např. při velmi silné emoci).

• Prosím, držme se navrženého tématu, anebo tématu souvisejícího s uzdravením ze sexuálního násilí.

• Když chci na mítinku hovořit, tak se nejprve představím. Při ukončení výpovědi mohu říci: „děkuji, že jste mě poslouchali“ nebo jen „děkuji“. Tím se dá najevo dalšímu řečníkovi, že může hovořit.

• A nyní se všichni vzájemně představíme. Můžeme se představit způsobem, který je pro nás bezpečný, např.: křestní jméno s přídavkem „jsem oběť sexuálního násilí a nátlaku“, nebo „jsem oběť incestu“ nebo „oběť znásilnění“. Mohu však říct jen křestní jméno bez přídavku nebo říct jen přezdívku.

Navrhnout nějaké téma, které se týká problému sexuálního útoku či nátlaku, nebo které se týká programu uzdravování (např. kroky, atd.). Mítink je nyní otevřen pro sdílení.

Závěr:

Čas se nám pomalu naplnil. Pokud máme ještě potřebu se sdílet, prosím, pokusme se najít někoho ke sdílení po ukončení mítinku. Podle sedmé tradice o soběstačnosti vás prosím, kdo můžete přispět do společné kasy, přispějte, neboť máme určitá vydání, např. na pronájem prostor, občerstvení během setkání a na literaturu. Příspěvek je dobrovolný. Předem děkujeme.

Přečteme 12 příslibů.

Na závěr mítinku je důležité si uvědomit, že nám nikdo nemůže doporučit nebo poradit, co máme dělat. Kroky, tradice a literatura obsahují doporučení, která považujeme za velmi nápomocná. Každý z nás nalezne svou vlastní cestu vedoucí k uzdravení. V SASA si nedáváme rady. Vezměme, co uznáme za vhodné, a ostatní zanechme na mítinku, ale pokusme se navzájem nesoudit a nekritizovat.

Patříme do skupiny bez ohledu na to, kdo se na nás dopustil sexuálního násilí, jak často, anebo jaké povahy násilí bylo. Sdílíme mnoho podobných pocitů a následků jako mnozí jiní, kteří přežili, a můžeme si navzájem nabídnout úctu a milující podporu. Když se setkáváme, abychom si poskytli tuto podporu, dělíme se o naše zkušenosti, sílu a naději, a to je podstatné. Vždy mějme na paměti, že to, co bylo řečeno v této místnosti nebo mezi členy, musí zůstat v přísné tajnosti. Anonymita, která je duchovním základem našeho programu, nám vždy připomíná dávat přednost principům nad osobnostmi. Pouze v bezpečí anonymity je možno učit se nepopírat.

Zachovávejme anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, televize, filmu a internetu. Pokud se setkáme s členem mimo mítink, nevyzraďme naši anonymitu sdělením, že jsme se potkali na mítinku SASA. Nakonec se snažme omezovat naši „vnější“ diskuzi o tématech probíraných na daném mítinku, abychom neporušili anonymitu jednotlivých členů.

Chceme připomenout těm, kteří se v poslední době připojili k SASA, že jsme kreativní, odvážné a láskyplné bytosti, které přežily sexuální násilí. Je zázrak, že jsme tu. Každý den přijímáme a bojujeme s následky našich zkušeností se sexuálním násilím, jsme stále silnější a ztotožňujeme se s těmi, kteří přežili. Je nám líto, že nás spojilo utrpení, ale doufáme, že budete zakoušet lásku, kterou už pro vás máme ve svých srdcích. Známe vaši bolest. Chceme, abyste věděli, že nejste vinni, a co je nejdůležitější, že nejste sami.

Dostalo se nám úžasného poznání, že naše bolest je dočasná, ale popírání a jeho následky jsou navždy – a když někdo z nás může být uzdraven, můžeme být uzdraveni všichni.

Mítink zakončíme „Modlitbou o vyrovnanost“:

BOŽE, DARUJ MI VYROVNANOST

PŘIJMOUT TO, CO ZMĚNIT NEMOHU,

ODVAHU ZMĚNIT TO, CO ZMĚNIT MOHU,

A MOUDROST JEDNO OD DRUHÉHO ROZPOZNAT.

Ke stažení:
Formát mítinku SASA  [37.5 kB, doc]